Vrachtbeurs

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Externe links

Timocom Vracht- en laadruimtebeurs

Een vracht- en laadruimtebeurs is een virtuele marktplaats voor in de meeste gevallen voor expediteurs en vervoerders. Deze kunnen hier overtollig of ontbrekend vracht- of laadruimteaanbod verhandelen en op die manier een optimale capaciteitsbenutting bereiken. De gebruikers van deze beurs kunnen hier lading aanbieden, waarvoor nog geen transportcapaciteit beschikbaar is. Het uitwisselen van vrachten kan zorgen voor een beter rendement. In een vorm van een samenwerking tussen transportbedrijven onderling om zo tot een betere beladingsgraad van voertuigen en een betere benutting van personeel te komen. Uiteindelijk worden er op deze manier binnen de tranportsector veel minder kilometers gereden, wat niet alleen een financieel voordeel oplevert, maar ook zeker goed is voor het milieu.

Spotmarkt (TC Truck & Cargo)- Spotmarkt is de aanduiding van het economische platform waar de afwikkeling van een transactie op korte termijn na het sluiten van de overeenkomst dient plaats te vinden.

Contractmarkt (TC eBid)- Contractmarkt is de aanduiding van het economische platform waar langlopende contracten voor complexe logistieke diensten worden afgesloten.

Retourvracht- Een vrachtwagen rijdt naar Polen met fietsen en keert terug met autowielen.Dit is vooral bij lange ritten een voordeel en beschermt tevens het milieu. Retourvrachten, ook terugvrachten genoemd, worden gevonden via een vrachtenbeurs.

Retourlading- De term lading omvat het totaal aan goederen in de laadruimte resp. laadruimten van een transportmiddel zoals een vrachtwagen, transportauto, trein of vliegtuig. Op de plaats van bestemming worden de goederen uitgeladen. Indien ter plaatse nieuwe vracht wordt ingeladen die mee terug wordt genomen naar de plaats van vertrek, wordt deze als retourlading aangeduid.


Vervoer of transport- is het verplaatsen van personen of goederen. Het woord "transport" is samengesteld uit het Latijnse trans dat over betekent, en portare, wat dragen betekent. Ook kan gewezen worden op de link tussen "trans" (doorheen) en "porta" (poort), waardoor het begrip zeehaven ("seaport") een duidelijke betekenis krijgt als "zeepoort". Transport bijgevolg kan dus evengoed begrepen worden in de zin dat goederen, personen en data met behulp van dragers.

ADR- De ADR is een Europees contract voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (afkorting ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). De ADR regelgeving omvat speciale voorschriften voor de verpakking, ladingbeveiliging en markering van gevaarlijke goederen in het wegvervoer. ADR-transporten zijn dus transporten waarbij gevaarlijke stoffen (een deel van) de lading vormen.

Autotransport- Een autotransport of voertuigtransport is een transport van een voertuig, bijvoorbeeld een personen-/transportauto, vrachtauto, terreinwagen, van of bestelwagen, die op een truck met speciale oplegger (autotransporttruck) wordt getransporteerd.

Autovervoer- Autovervoer ofwel voertuigtransport is het transporteren van voertuigen zoals personenauto, vrachtwagen, terreinwagen, of bestelauto dat op een truck met speciale oplegger (autotransport voertuig) wordt transporteerd. Bedrijfsvoertuigen Alle voertuigen die dienen voor zakelijk personen of goederenvervoer worden met bedrijfsvoertuigen aangeduid. Dit zijn in hoofdzaak vrachtwagens (trucks) en bussen. Daarnaast worden gemotoriseerde voertuigvormen als aanhangers en opleggers tot de bedrijfsvoertuigen gerekend.

GGG- GGG is de afkorting voor Gesloten Gebruikersgroep, in het Engels "Closed User Group (CUG). De GGG duidt een groep gebruikers aan die exclusieve toegang heeft tot bepaalde, resources en diensten. In een vracht- en laadruimtebeurs is een GGG bijv. een interne beurs binnen de beurs die alleen voor bepaalde gebruikers toegankelijk is. BVL De Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. is de grootste logistieke branchevereniging in Duitsland. Zij werd in 1978 opgericht en telt inmiddels 7500 leden uit de top van industrie, handel, dienstverlening en wetenschap.

Cabotage- Cabotage betekent dat een nationaal transport wordt uitgevoerd door een buitenlands transportbedrijf, in aansluiting aan een internationaal transport (oftewel is het de vergunning om dit te doen).

Cargo- Een ander woord voor lading of vracht.

CEMT-vergunning-Een CEMT-vergunning ( CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Europese Conferentie van Ministers van Verkeer) biedt ondernemingen de mogelijkheid, grensoverschrijdend goederenvervoer tussen CEMT-lidstaten (behalve OECD zijn dit veel Zuidoosteuropese landen) te transporteren. De CEMT-vergunning geldt niet voor binnenlands vervoer in een CEMT-lidstaat of voor vervoer tussen een CEMT-lidstaat en een niet-lidstaat. De vergunningen worden verstrekt door het voor handel en transport bevoegde ministerie. Afgifte geschiedt onder strenge voorwaarden, onder andere met betrekking tot de diverse voertuigcategorieën (EURO 1 - 4). Er bestaat geen rechtsaanspraak op toekenning van een vergunning. De vergunning moet bij iedere rit – met of zonder lading – in het voertuig aanwezig zijn en voorafgaand aan het rijden worden ingevuld. De vergunning is één kalenderjaar geldig.

CMR – Internationaal transport overeenkomst die betrekking heeft tot wegtransporten (CMR is een afkorting uit het Frans en staat voor Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). De CMR, ook wel aangeduid als CMR-vrachtbrief, regelt het vervoer van alle soorten goederen per vrachtwagen. Deze wordt gebruikt, wanneer de locatie waar een vracht wordt opgehaald en de locatie, waar deze wordt afgeleverd, in twee verschillende landen liggen. Daarbij dient ten minste één van deze landen CMR-lidstaat te zijn. Dit geldt ongeacht de woonplaats of nationaliteit van de betreffende partijen. De overeenkomst geldt in alle lidstaten van de Europese Unie en in enkele andere landen. Indien een kwestie door de CMR niet toereikend is geregeld, geldt aanvullend het nationale recht. Ook de aansprakelijkheid bij transportschade wordt via de CMR-vrachtbrief geregeld. De CMR is uitsluitend voor het verladen van wegvoertuigen bedoeld. Containers of Wisselopbouwsoorten gelden niet als voertuigen. Belangrijke gegevens in de CMR-vrachtbrief zijn: afzender, ontvanger, bijgevoegde documenten, soort en hoeveelheid van het transportgoed, kenteken, vrachtvervoerder. Deze gegevens dienen duidelijk op de vrachtbrief te worden ingevuld.

Coil- Is de aanduiding voor een tot een rol gewikkelde strook metaalplaat (Coil = Engels voor spoel). In de regel gaat het om rollen staal of ook om gewikkelde rollen staaldraad als halffabrikaat. In de vorm van coils worden walsproducten (metalen en legeringen) tussen producenten en de verwerkende industrie (bijv. auto-industrie) vervoerd.

Coilgoot- Laadvoorziening voor coils op vrachtwagens in de vorm van een goot.

Colli- Colli zijn de individuele verpakkingseenheden waaruit de lading bestaat. Zij zijn de kleinste verpakkingseenheden van een zending goederen.

Complete lading- Bij een complete lading bestelt een klant een complete vrachtwagen die naar één enkele ontvanger gaat.

Container- Komt van het Latijnse woord continere = samenhouden, bevatten. Duidt meestal een genormeerde intermodale laadeenheid voor transport en opslag van goederen aan.

Contractlogistiek- Contractlogistiek is de aanduiding van een businessmodel tussen een producent of verhandelaar van goederen en een logistiek dienstverlener dat gebaseerd is op langdurige samenwerking, waarbij de geleverde diensten voor een belangrijk deel in het kader van een dienstverleningsovereenkomst (contract) worden afgewikkeld. De contractlogistiek-dienstverlener voert daarbij logistieke taken uit binnen de gehele waardeketen en vormt zo de verbindingsschakel tussen alle spelers in de branche.

Contractmarkt- Contractmarkt is de aanduiding van het economische platform waar langlopende contracten voor complexe logistieke diensten worden afgesloten.

Deellading Duidt een lading aan die de vrachtwagen niet compleet (complete lading) vult, maar slechts ten dele.


Dierentransport- Het begrip dierentransport ofwel ook veevervoer is het transporteren van levende dieren per vrachtwagen, personenauto, spoor, schip of vliegtuig.

Distributie- (uit het Latijn: distributio = verdeling) Duidt alle processen aan die plaatsvinden tussen de producent en handelaren tot aan de consumenten in de afzetkanalen.

Europoolpallet- Wordt in de omgangstaal ook Europallet genoemd en is een genormeerde ladingdrager voor Europese vervoerders die meestal van hout gemaakt is (800 x 1200 mm).

Expediteur- Een expediteur is een koopman die het transport van waren of goederen organiseert en daarbij gebruik maakt van vervoerders en transportbedrijven. Meestal werkt een expediteur met een vrachtenbeurs om vrachten en vrachtwagen op snelle manier en korte termijn samen te brengen.

Expeditie Internationaal- In de tijd van de globalisering word het vervoer van goederen over lange lange afstanden steeds belangrijker. Een internationale expeditie organiseerd het transport over landsgrenzen met alle daarbij horende rechten en plichten en zorgt voor de schakel tussen de opdrachtgever en de vervoerder. Bij het tot stand komen van een deal word de internationale expeditie betrokken bij de marge van de vrachtprijs. De aanbiedingen trekken ze bijvoorbeeld uit internationale vrachtenbeurzen. Ook zorgt een internationale expeditie voor een aanvullende logistieke service, zoals de opslag van goederen of de complete documenten- en douane afwikkeling.

Export- Duidt primair de levering van goederen en/of diensten aan een ontvanger in het buitenland aan, waarbij de landsgrenzen overschreden worden.

Franco- Bij een “franco” levering draagt de afzender de kosten voor de verzending tot aan de vermelde bestemming. Daarom wordt een dergelijke levering ook als “franco huis” aangeduid.

Frigotransport- Duidt koel- en vriestransporten aan (Latijnse woord frigor = koude)

FTL- De afkorting FTL staat voor „Full Truck Load“ en duidt een complete trucklading aan, vaak ook wel compleetlading genoemd. De opdrachtgever van een compleetlading stuurt de lading van een complete truck naar één enkele ontvanger.

Gesloten opbouw- Een kastvormige opbouw van een vrachtwagen, d.w.z. een laadruimte die rondom gesloten is met starre wanden en een star dak.

Gevaarlijke stoffen- Goederen die tijdens het transport gevaar kunnen opleveren. Daartoe behoren bijv. radioactieve, explosieve, licht ontvlambare, giftige en bijtende chemische stoffen.

Goederen- Slaat op verhandelde items, d.w.z. dingen (producten, waren, materiële zaken) die alleen door koop of ruil verwerfbaar zijn en in menselijke behoeften voorzien.

Goederentransport- Goederentransport houdt het vervoer van allerhande waren of goederen met transportmiddelen in, bijvoorbeeld per vrachtwagen, transportauto, trein, schip of vliegtuig. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen streekvervoer en transitovervoer. Streekverkeer is het vervoer van goederen, waarbij afzender en ontvanger op geringe afstand van elkaar zijn gevestigd, zodat de vrachtwagens elke dag terugkeren op de vertreklocatie. Bij transitoverkeer worden de goederen over grote afstanden getransporteerd.

Groepagevervoer- Hierbij gaat het om stukgoedzendingen van meerdere afzenders die door de expediteur verzameld en gegroepeerd en vervolgens als groepagelading naar de individuele ontvangers vervoerd worden.

Het transport van paarden- Een paardvervoer is een bijzondere vorm van het veevervoer bij dat levende paarden met vrachtwagen, personenauto, spoor, schip of vliegtuig worden getransporteerd. Speciale paardenexpedities bieden het professionele transport van paarden aan (meestal: sportpaarden, fokdieren ofwel paarden ten verkoop).


Het zware vervoer- Bij een zware vervoer worden extreem zware goederen getransporteerd.

Hub- In de transportbranche is een hub een centrale overslaglocatie waar goederenstromen verzameld, gesorteerd en naar alle toepasselijke bestemmingen verzonden worden.

Huif- Een huif vormt een manier om de laadruimte van een vrachtwagen af te schermen. Bij een opbouw met huif worden de goederen onder een met een zeil afgedekte constructie geladen om deze bijv. tegen weersinvloeden te beschermen.

Import- Import slaat op de invoer van goederen in een land.

Incasso- Het woord “incasso” (Italiaans = “inning") komt uit de financiële sector. Het begrip slaat op de inning van uitstaande financiële vorderingen, met name van facturen.

Jumbo- Is een additionele aanduiding voor laadeenheden met een groot volume, bijv. jumbo-oplegger, jumboaanhanger etc.

KEP- Afkorting voor Koerier, Express-, Pakketdienst. Duidt het transport van stukgoederen met een beperkt gewicht aan. Eén enkele collo weegt daarbij niet meer dan 31 kg.

Kieper- Speciale open opbouw van een vrachtwagen. Daarbij heeft deze een naar achteren en/of opzij kiepbare laadbrug (met te openen zijwanden) of een naar achteren kiepbare laadbak met vaste, meestal hoge zijdelingse wanden. Kiepers worden meestal in de bouwbranche ingezet, bijv. voor het vervoer van zand.

Koelgoederen- Goederen die gekoeld vervoerd moeten worden. Dit kunnen bijv. levensmiddelen zijn – zoals fruit – maar ook medicamenten of farmaceutische producten.

Koeriersbeurs- Een koeriersbeurs is een vracht en laadruimtebeurs, die zich concentreerd op de belangrijke punten van een koeriersdienst . Daarbij handelt het in de regel om directe-transporten van snelvrachten, die van een koerier persoonlijk van de afzender naar de ontvanger worden getransporteerd.

Koeriersdienst: (Lat.currere=lopen, rennen)- Een koeriersdienst brengt op korte termijn kleinere zendingen rechtstreeks van de afzender naar de ontvanger.- Kredietwaardigheidscontrole Kredietwaardigheid is een synoniem voor solvabiliteit. Bij een kredietwaardigheid-controle wordt de kredietwaardigheid van een bedrijf nagetrokken, bijv. via een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is.

KVO- Kraftverkehrsordnung, Duitse wetgeving op het goederenvervoer over de weg.

Kwaliteitsmerkteken- Als kwaliteitsmerkteken (kwaliteitskeurmerk) worden grafische of schriftelijke markeringen op producten aangeduid die een – doorgaans positieve – beoordeling van de kwaliteit van het product tot uitdrukking brengen. Dikwijls hebben deze een hoge bekendheidsgraad. Het kwaliteitskeurmerk draagt aldus het eigen positieve imago over op het van dit merkteken voorziene product. In de transportmarkt geldt de vracht- en laadruimtebeurs TC Truck&Cargo® inmiddels in overdrachtelijke zin als kwaliteitskeurmerk. Bij TimoCom „aan boord zijn“ verschaft expediteurs en vrachtvervoerders een positief imago. Steeds meer Europese truckers begroeten elkaar behalve met hun naam ook met hun TimoCom-klantnummer.

Laadmeter- Een genormeerde maatstaf in het wegverver. Een laadmeter is 1 meter van de laadruimte van een vrachtwagen in de lengte. Door de breedte van een vrachtwagen van ca. 2,40m komt 1 laadmeter ongeveer overeen met 2,4m² (2,40m breedte x 1m lengte).

Laadruimtebeurs- Een laadruimtebeurs is een virtuele marktplaats voor – in de meeste gevallen – expediteurs en vervoerders. Deze kunnen hier hun overtollige of ontbrekende vracht- of laadruimtecapaciteit verhandelen en op die manier een optimale bezettingsgraad realiseren. Pure laadruimtebeurzen zijn nogal zeldzaam, meestal zijn deze een combinatie van vracht- en laadruimtebeurs, zodat de gebruikers behalve vrije laadcapaciteit ook vrachten kunnen verhandelen.

Ladingbeurs- Een ladingbeurs is een virtuele marktplaats voor – in de meeste gevallen – expediteurs en vervoerders. De gebruikers van deze beurs kunnen hier lading aanbieden, waarvoor nog geen transportcapaciteit beschikbaar is.

Landverkeer- Onder de aanduiding landverkeer vallen alle vormen van verkeer die op het vaste land worden uitgevoerd. Concreet betreft dit het vervoer van goederen over de weg of per spoor, dus per vrachtwagen, transportauto of trein.

Landvervoer- Dit begrip sluit alle soorten van vervoer in, die op stevig grond, dus aan het land plaatsvinden. Concreet behoeft men daaronder het transport van goederen aan land over straat en spoor, per vrachtwagen, personenauto of trein.

Lege rit- Onder een lege rit verstaat men een tour, waarbij een truck zonder goederen naar de eerstvolgende plaats van lading moet rijden. Doorgaans is dat het geval, wanneer er bij een transportopdracht geen geschikte aansluitende lading is gegeven. Krijgt een chauffeur bijvoorbeeld de opdracht om een lading van Düsseldorf naar Parijs te transporteren, is de opdracht na het lossen van de lading weliswaar uitgevoerd, maar is er voor de vervolgrit geen (terug)vracht beschikbaar. De rit naar de eerstvolgende plaats van lading is in dat geval een lege rit. Vrachtenbeurzen zijn een effectief middel om lege ritten te vermijden. Gebruikers kunnen hier binnen een paar seconden een vrachtaanbieding uitzoeken of hun lege truck in het systeem plaatsen. Per slot van rekening wil iedere transportondernemer lege ritten vermeiden, omdat die duur, tijdrovend en schadelijk voor het milieu zijn.

LKW- Is de Duitse afkorting voor het woord Lastkraftwagen dat vrachtwagen betekent. Wordt ook aangeduid met het Amerikaanse woord Truck. Slaat op voertuigen die op de eerst plaats bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Daarvoor bevindt zich achter de chauffeurscabine een voor de relevante goederen geschikte opbouw.

Logistiek- Logistiek is het proces van de goederenbewegingen van de bestelling tot aan de aflevering bij de klant. Daaronder vallen alle te plannen, uit te voeren en te controleren maatregelen inclusief de instrumenten die nodig zijn om een optimale goederenstroom te bewerkstelligen. Deeldisciplines zijn bijv. de inkoop-, magazijn-, transport-, productie-, distributie- en afvallogistiek.

Logistieke keten- Duidt het totaal van alle noodzakelijke zakelijke activiteiten aan om een product het traject van producent tot eindgebruiker te laten doorlopen.

Losadres- De aanduiding van de locatie (bestemming, aan- of afleverpunt) waar de goederen gelost of in ontvangst genomen worden.

Magazijn- Een locatie (loods, warehouse) waar roerende goederen op voorraad worden gehouden. Een magazijn wordt in combinatie met daarvoor bestemde inrichtingen met name gebruikt om materialen op te slaan, verzendklaar te maken en te verzenden.

Milieubescherming- Onder het begrip „Milieubescherming“ zijn alle maatregelen gerubriceerd die geëigend zijn, schadelijke invloeden en uitwerkingen op het milieu te verhinderen of reeds opgetreden schade ofwel volledig te herstellen dan wel naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. In de transportsector is milieubescherming hoofdzakelijk emissiebescherming. Omdat bij volle trucks en voertuigen overbodige lege ritten – en dus tevens zinloze uitlaatgasemissies – worden voorkomen, wordt op die manier een belangrijke bijdrage aan het milieu geleverd. Vrachtbeurzen vormen een uiterst efficiënt instrument ter voorkoming van lege ritten.

Nalevering- Bij een nalevering is sprake van een extra levering van goederen ter dekking van een toegenomen vraag, die het gevolg is van een toegenomen afname/verbruik.

Navigatie- Het begrip is afgeleid uit het Latijn (navigare = besturen van een schip) en staat voor “de weg vinden” / sturen. In de transportsector verstaat men onder navigatie in de eerste plaats het doelgericht rijden met de truck. Het begrip wordt in overdrachtelijke zin ook gehanteerd bij het gebruik van een vrachtbeurs; hier wordt onder navigatie de – meestal zelfverklarende – route door het programma begrepen.

Opbouwtypes- Geeft de verschillende opbouwtypes aan, zoals huifopleggers of gesloten opleggers.

Open ladingen- In de planning spreekt men van „open ladingen“, wanneer voor bepaalde vrachten nog geen laadruimte beschikbaar is; met andere woorden, er wordt naar trucks gezocht.

Open trucks resp. Open transporten- In de planning spreekt men van „open” trucks“ respectievelijk “open” transporten, wanneer er (gedeeltelijk)-lege trucks beschikbaar zijn, waarvoor op een bepaalde rit nog geen lading ingepland is. Er worden dan ladingen gezocht.

Opleggercombinatie- Ook trekker/trailer combinatie genoemd. Deze bestaat uit een trekker zonder ladingopbouw en een (uitwisselbare) oplegger. De trekker transporteert dus geen goederen. Hij trekt alleen de oplegger, waarin de goederen geladen zijn – vandaar de term “trekker”.

Optimale planning- Bij een optimale planning zijn trucks en ladingen in evenwicht; dat wil zeggen, het wagenpark van de expediteur wordt volledig benut en voor alle ladingen staat een transportmiddel gereed. Optimaal plannen dient de doelstelling van iedere economische denkende expediteur of vrachtvervoerder te zijn. Die situatie is optimaal realiseerbaar door gebruik te maken van een vrachtbeurs.

Paardentransport- Paardentransport is een speciale vorm van transport waarbij levende paarden per vrachtwagen, transportauto, trein, schip of vliegtuig worden vervoerd. Gespecialiseerde paardenvervoerbedrijven bieden professionele paardentransportdiensten (meestal: sportpaarden, fokpaarden of verkooppaarden) aan.

Pallet- Pallets, oftewel transportpallets, zijn vlakke laadmiddelen die gebruikt worden voor het vervoer van stapelbare goederen. Er bestaan verschillende uitvoeringen (bijv. platte pallets of vatenpallets) die van de meest uiteenlopende materialen gemaakt zijn, zoals hout, kunststof of roestvrij staal. De bekendste pallet is de Europool-pallet.

Planner- Over het algemeen plant, coördineert en bewaakt een planner de ritten voor de voertuigvloot van een transportbedrijf.

Planningafdeling Binnen het bedrijfsleven is de planningsafdeling een organisatie-eenheid die verantwoordelijk is voor een tijdige verplaatsing, aan- of afvoer van goederen in de juiste hoeveelheden.

Retourlading- De term lading omvat het totaal aan goederen in de laadruimte resp. laadruimten van een transportmiddel zoals een vrachtwagen, transportauto, trein of vliegtuig. Op de plaats van bestemming worden de goederen uitgeladen. Indien ter plaatse nieuwe vracht wordt ingeladen die mee terug wordt genomen naar de plaats van vertrek, wordt deze als retourlading aangeduid.

Retourvracht- Een vrachtwagen rijdt naar Polen met fietsen en keert terug met autowielen.Dit is vooral bij lange ritten een voordeel en beschermt tevens het milieu. Retourvrachten, ook terugvrachten genoemd, worden gevonden via een vrachtenbeurs

Rittenplanning- Slaat op de organisatie van transportopdrachten (handmatig of met behulp van ritplanningsoftware). De opdrachten worden daarbij zo over de voertuigen verdeeld dat de kosten en het tijdbeslag voor de te rijden route geminimaliseerd worden.

Routecalculator- Ook routeplanner genoemd. Hiermee worden computerprogramma’s aangeduid waarmee een route tussen een start- en een eindpunt bepaald kan worden. Bovendien berekenen deze vaak ook de ritkosten en beschikken zij over vele additionele functies zoals de berekening van de snelste of kortste route.

Silo- Een silo is een grote opslagvoorziening voor stortgoed. In de landbouw worden bijv. silo’s met hoogtes van 10 tot 20 meter ingezet om graan in op te slaan. Daarbij gaat het om cilindrische bouwwerken uit beton, steen, staal, hout of kunststof.

Speciaal transport- Speciaal transport omvat bijvoorbeeld zware transporten, volume transport of tijdkritische transporten.

Spotmarkt- Spotmarkt is de aanduiding van het economische platform waar de afwikkeling van een transactie op korte termijn na het sluiten van de overeenkomst dient plaats te vinden.

Stortgoed- Dit zijn stortbare – d.w.z. brok- of korrelvormige - goederen zoals bijv. graan, kolen, ertsen, kiezel, zand of stenen.

Stukgoederen- Alle goederen met een kleinere omvang die zich per stuk laten verplaatsen en verladen. In principe is dit alles waarvoor geen speciale additionele laadunits noodzakelijk zijn en die in vrachtwagens, containers of vliegtuigen vervoerd kunnen worden.

Tank- Een tank is een gesloten vat voor de opslag / het vervoer van vloeistoffen, meestal in de vorm van een cilindrische of hoekige opbouw.

Tautliner- Een Tautliner heeft geen vaste zijborden. Hij is aan de zijkanten voorzien van schuifzeilen en geïntegreerde spanbanden. Deze zeilen kunnen als een gordijn opengetrokken en dichtgeschoven worden, hetgeen het laden en lossen van met name volumineuze goederen vereenvoudigt.

TC eBid®- Europawijd aanbestedingsplatform voor alle belanghebbende transport bedrijven ( Industrie en Handel, Expediteuren en Vervoerders). Zie tevens: Contractlogistiek

TC eMap®- Geïntegreerde routeplanner in de int. Vracht- en laadruimtebeurs TC Truck&Cargo®.

TC Profile®- Geïntegreerd contactenmanagement in de int. Vracht- en laadruimtebeurs TC Truck&Cargo

TC Truck & Cargo®- Internationale vracht- en laadruimtebeurs, marktleider in Europa.

Terugvracht- Een vrachtwagen rijdt naar Polen met fietsen en keert terug met autowielen.Dit is vooral bij lange ritten een voordeel en beschermt tevens het milieu. Terugvrachten, ook retourvrachten genoemd, worden gevonden via een vrachtenbeurs. Zie tevens: Retourvracht

Thermo- Duidt het vervoer van temperatuurgevoelige goederen aan, met name warm of koel te houden goederen. Toeleverancier De toeleverancier levert goederen aan de producent.

Tol- Tol slaat op de betaling van een gebruiksvergoeding voor het gebruik van wegen, snelwegen, tunnels en bruggen. Een ander woord voor tol is gebruiksheffing.

Trucklading- Truckladingen zijn de transportgoederen die per vrachtwagen worden vervoerd.

Verlader-De verlader is over het algemeen een bedrijf dat logistieke diensten uitbesteed aan een logistieke dienstverlener. Industrie en handel worden aangeduid als verladend bedrijfsleven.

Vervoerder- Een vervoerder of vervoersonderneming verricht het transport van ladingen over de weg, het spoor, het water of via de lucht. Meestal werkt een vervoerder met expeditiebedrijven of een online vrachtuitwisseling programma om transportopdrachten te zoeken en uiteindelijk te vinden. Zie tevens: Vrachtenbeurs

Vlootmanagement- Heeft betrekking op de doelgerichte planning, aansturing en controle van voertuigvloten (vrachtwagens, personenwagens, schepen, spoormaterieel) Van een digitaal vlootmanagement is sprake indien daarvoor speciale software gebruikt wordt, zoals bijv. GPS-systemen. Dergelijke software maakt tracking & tracing van voertuigen in realtime mogelijk

Volumgoederen- Dit zijn goederen met een hoog volume ten opzichte van hun soortelijk gewicht of zendingen met grote afmetingen die niet stapelbaar zijn.

Volumetransport- Bij volumetransport is sprake van vervoer van niet op maat gemaakte goederen. Niet op maat gemaakt wil zeggen, afwijkende (grotere) maten in de hoogte, breedte of lengte.

Vracht- Dit begrip duidt alle goederen aan die een vervoerder / transportondernemer onder een vervoersovereenkomst met een afzender in ontvangst neemt om deze te vervoeren.


Vrachtbrief- Is een door de afzender opgesteld document dat de goederen begeleidt. Daarbij dient het als bewijsoorkonde voor de afsluiting en de inhoud van een vervoersovereenkomst en als ontvangstbevestiging, wanneer de goederen bij de afzender in ontvangst genomen zijn en bij de ontvanger afgeleverd zijn.

Vrachtwagencombinatie-Een vrachtwagen waarbij de vooras van de aanhanger op een draaistoel gemonteerd is. Daardoor heeft deze vrachtwagencombinatie een scharnierpunt bij de aanhangkoppeling en een scharnierpunt bij de draaistoel van de aanhanger, hetgeen het maken van bochten vereenvoudigt.

Vrachtwagenladingen- Vrachtwagenladingen betekent het transportgoed dat per vrachtwagen wordt getransporteerd. Vrachtwagentype Geeft de verschillende soorten vrachtwagens aan zoals opleggers en motorwagens met aanhanger.

Wissellaadbak- Is een uitwisselbare (intermodale) voertuigopbouw voor het vervoer van lading. Wissellaadbakken zijn genormeerd en kunnen zonder verdere ter plaatse aanwezige technische hulpmiddelen afgezet en opgepikt worden. Zij worden met name in het gecombineerde weg-/railvervoer ingezet.


Yield management- Dikwijls aangeduid als „yield management“. Het betreft een speciale vorm van prijsdifferentiatie die gebaseerd is op contingentering, dat wil zeggen; een bepaald volume van bepaalde goederen heeft een bepaalde prijs. Wanneer dit contingent op is, zijn dezelfde goederen enkel nog tegen andere (doorgaans hogere) prijzen beschikbaar. Op de juiste wijze toegepast maakt yield management een gelijkmatige bezettingsgraad ook bij een schommelende vraag mogelijk en wordt de totaalopbrengst van een bepaalde charge unit. Yield management is een begrip uit de luchtvaartbranche, dat inmiddels ook in de transportbranche wordt gehanteerd.

Zuiggoederen- Duidt goederen aan die met “zuigapparatuur” (bv. graanelevator) kunnen worden gelost. Tot deze goederen behoren bijv. alle graansoorten.

Zwaar transport- Bij zwaar transport worden extreem zware goederen vervoerd.

Zware goederen-Aanduiding voor extreem zware of ongebruikelijk lange, brede of hoge laadgoederen die niet zonder hulpmiddelen zoals kranen of hefbokken vervoerd kunnen worden.