Machinist

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau - 3

Beroepsbeeld

Als machinist werk je in bedrijven in de bouw en infra, het transport, bij agrarische bedrijven, loonbedrijven en/of verhuurbedrijven. Deze bedrijven hebben als voornaamste activiteiten nat en droog grondverzet, cultuurtechniek, aanleg en onderhoud van wegen, frezen, hijswerk, funderingstechnieken en het verzorgen van sloopwerken.
Je verricht je werkzaamheden op werkterreinen in en soms buiten Nederland. Deze werkterreinen, die ook bouwplaatsen kunnen zijn, bevinden zich binnen of buiten de bebouwde kom, op industrieterreinen of in woonwijken, havens en/of (petrochemische) industrie. Je werkt vaak buiten kantooruren.
Je werkt betrekkelijk zelfstandig gebruikmakend van machines en voertuigen met of zonder kenteken, in diverse uitvoeringen en capaciteiten. Je krijgt je opdracht van je direct leidinggevende. Je werkt in verschillende situaties en op verschillende tijden. Je hebt oog voor veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, kwaliteit en kosten. Bij je werkzaamheden heb je te maken met collega’s, uitvoerders, opdrachtgevers, omwonenden, voorbijgangers, verkeer, handhavers van wet- en regelgeving en andere betrokkenen. Je vertegenwoordigt daarbij je bedrijf ('visitekaartje'-functie).
Als machinist vervul je een spilfunctie in het (bouw)proces of als dienstverlener in de logistiek. Je bent voor een belangrijk deel maatgevend voor het tempo van de (bouw)activiteiten tijdens de uitvoering en dient het totale werkproces in het oog te houden. Je bent bij de uitvoering van je werkzaamheden vaak afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van de voorafgaande (bouw)activiteiten.
Van jou als machinist wordt verwacht dat je vakbekwaam met je machine omgaat. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de machine-inzet. Je pleegt daartoe dagelijks en wekelijks onderhoud en verricht indien nodig kleine reparaties aan de machine en de bijbehorende hulp- en uitrustingsstukken. Tevens moet je kosten (gewerkte uren, brandstof, reis- en verblijfskosten e.d.) kunnen verantwoorden.

Beroepseisen

Om een goed machinist te zijn moet je een professionele beroepshouding hebben, waarbij de volgende gedragskenmerken van belang zijn:

 • veilig en milieubewust werken
 • systematische werken
 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • klantvriendelijkheid
 • kwaliteitsbewustzijn
 • flexibel en improvisatievermogen.

Verder moet je, om als machinist te werken, met de volgende zaken rekening houden:

 • Je houdt van buiten werken.
 • Je houdt van afwisseling. Geen werk is hetzelfde.
 • Je houdt van uitdagingen. Sommige problemen zijn te voorzien, voor onvoorziene problemen moet je als machinist zelf oplossingen bedenken.
 • Je hebt geen bezwaar tegen reizen. Het werk ligt zelden naast de deur.
 • Je houdt van techniek. Als machinist werk je met geavanceerde machines.
 • Je hebt geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden. Aan autosnelwegen wordt bijvoorbeeld vaak ’s nachts gewerkt.
Verder geldt dat je onder de leeftijd van 18 jaar een bouwmachine niet mag bedienen zonder begeleiding.

Wettelijke beroepsvereisten

Zie onder diploma en doorstroom

Branche vereisten

Zie onder diploma en doorstroom

Opleiding

De instroomrechten vanuit het VMBO zijn wettelijk vastgelegd. Ben je in het bezit van een VMBO-diploma voor een van de volgende leerwegen, dan heb je recht op instroom in het kwalificatiedossier machinist:

 • theoretische leerweg
 • gemengde leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg.

Ook deelnemers die kunnen aantonen dat ze over een zodanige opleiding en ervaring beschikken dat ze een vergelijkbaar niveau hebben, kunnen instromen. Bij deelnemers met een basisberoepsgericht VMBO-diploma is het de keuze van het ROC of een deelnemer wordt aangenomen.

Diploma en doorstroom

Als machinist kies je een bepaalde richting. Je kunt binnen dit kwalificatiedossier de volgende diploma’s halen:

machinist sloopwerk (niveau 3)

De machinist sloopwerk werkt in de sloopsector. Hij voert met sloopmachines sloopwerkzaamheden uit, zoals slopen met een graafbak of een speciaal hulpuitrustingsstuk, met de machine knippen van staal, met de machine vergruizen van beton, en werken met een hydraulische sloophamer. Ook bedient de machinist sloopwerk hulpmaterieel, zoals sloophamers, slijptol, autogene snij-apparatuur, hydraulische knippers en aggregaten.

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Basisveiligheid VCA . Dit certificaat wordt beheerd door Stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). (Bron: www.vca.nl)

machinist grondverzet (niveau 3)

De machinist grondverzet voert met grondverzetmachines grondverzetwerkzaamheden uit, zoals sleuven, cunetten, bouwputten en sloten graven en afwerken, werkzaamheden langs en op wegen zoals (berm)sloten opschonen, en bermen en taluds afwerken, transportmiddelen laden, terreinen egaliseren, overslagwerkzaamheden, civiel- en cultuurtechnisch grondverzet en (milieu)baggeren vanaf een ponton.

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Basisveiligheid VCA . Dit certificaat wordt beheerd door Stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). (Bron: www.vca.nl) De machinist grondverzet voert met grondverzetmachines grondverzetwerkzaamheden uit, inclusief hijswerk in relatie tot deze grondverzetwerkzaamheden. Hij maakt ontgravingen en legt direct daarop aansluitend leidingwerk in die ontgravingen of plaatst ondersteuningsschotten voor het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden. Voor deze hijswerkzaamheden is geen TCVT-certificaat van vakbekwaamheid Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie nodig. Heeft de grondverzetmachine een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer en wordt deze ingezet voor hijswerkzaamheden in de bouw, dan moet de machinist in het bezit zijn van een TCVT-certificaat van vakbekwaamheid (dit is wettelijk verplicht). De machine is dan ingericht als mobiele hijskraan. TCVT-schema’s worden beheerd door Stichting TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport).

machinist wegenbouw (niveau 3)

De machinist wegenbouw voert met wegenbouwmachines wegenbouwwerkzaamheden uit. Hij brengt gesloten verhardingen aan en voert alle voorkomende walswerkzaamheden uit. De machinist wegenbouw werkt samen met de andere leden van de ploeg.

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Basisveiligheid VCA . Dit certificaat wordt beheerd door Stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). (Bron: www.vca.nl)

machinist freeswerk (niveau 3)

De machinist freeswerk freest met een freesmachine een wegdek in één of meer lagen af, waarbij het gefreesde materiaal met een transportband direct op een vrachtwagen wordt geladen. Voorbeelden van freeswerkzaamheden zijn sloopfrezen, bakfrezen, markeringen frezen, aanzetten frezen, sleuven frezen en fijnrolfrezen.

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Basisveiligheid VCA . Dit certificaat wordt beheerd door Stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). (Bron: www.vca.nl)

machinist funderingswerk (niveau 3)

De machinist funderingswerk voert met funderingsmachines funderingswerkzaamheden uit. Het funderingsbedrijf waar hij werkzaam is, werkt veelal in onderaanneming. De bedrijven hebben als voornaamste activiteiten het maken van damwanden, paalfunderingen en andere funderingstechnieken met behulp van trillen, boren en persen. Andere activiteiten zijn de reparatie van funderingen, grondstabilisatie en horizontale boringen.

Wettelijke beroepsvereisten

Volgens het Arbobesluit (hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden, artikel 7.32) moet een machinist van een funderingsmachine in het bezit zijn van het TCVT-persoonscertificaat van vakbekwaamheid Machinist Mobiele Hei-installatie. Deze verplichting geldt voor een funderingsmachine met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer en ingezet in de bouw. Het diploma van de kwalificatie machinist uitstroom funderingswerk dekt minimaal de competenties die horen bij de inhoud van het TCVT-schema Machinist Mobiele Hei-installatie. TCVT-schema’s worden beheerd door Stichting TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport). (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Branche vereisten

Basisveiligheid VCA . Dit certificaat wordt beheerd door Stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). (Bron: www.vca.nl)

machinist hijswerk (niveau 3).

De machinist hijswerk voert met hijskranen hijswerkzaamheden uit. Hij bedient de hijskraan en overlegt over de hijswerkzaamheden. Hij maak werkafspraken met de hijsbegeleider over het aanslaan en begeleiden van de last. Er bestaan grote verschillen in de soort omgeving waar de machinist hijswerk moet werken: (petrochemische) industrie, bouwplaats, haven, binnenstad of platteland. Elk type werkplek heeft zijn kenmerken en beperkingen om het hijswerk uit te voeren. De machinist kiest die werkmethode die past bij de situatie, omgeving, type kraan en type last.

Wettelijke beroepsvereisten

Voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden op een bouwplaats met een kraan met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer moet volgens het Arbobesluit (hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden, artikel 7.32) de machinist in het bezit zijn van een TCVT certificaat van vakbekwaamheid voor de categorie machine waarmee hij de hijswerkzaamheden wil uitvoeren. TCVT-schema’s worden beheerd door Stichting TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport). Het diploma van de kwalificatie machinist uitstroom hijswerk dekt minimaal de competenties die horen bij de inhoud van één van de volgende drie TCVT-schema's: Machinist Mobiele Kraan, Machinist Mobiele Torenkraan en Machinist Torenkraan. Daarnaast moet de machinist hijswerk volgens de Wegenverkeerswet rijbewijs B en C bezitten indien met een voertuig over de openbare weg wordt gereden. Rijbewijs E bij C is volgens de Wegenverkeerswet vereist bij het rijden met een aanhanger > 750 kg. (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)


Branche vereisten

Basisveiligheid VCA . Dit certificaat wordt beheerd door Stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). (Bron: www.vca.nl)

Al deze machinisten voeren ook ander werk uit dat bij hun beroep hoort, zoals voorbereidende werkzaamheden en onderhoud.

Beroep in beeld

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten