Incoterms

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek

Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Er zijn dertien Incoterms of Leveringsvoorwaarden die internationaal de rechten en plichten van de koper en verkoper regelen. Van de dertien zijn er zes gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
In het contract tussen verkoper en koper wordt vastgelegd:

 • de verplichtingen van beide;
 • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
 • wie tot waar het transport regelt;
 • het punt waarop de kosten en Risico's overgaan van de verkoper naar de koper.

De eerste Incoterms afspraken dateren van 1936 en zijn daarna zeven maal aangepast, voor het laatst in 2010, waarbij rekening is gehouden met het toenemende gebruik van elektronisch Dataverkeer. Handelsovereenkomsten zullen over het algemeen opgesteld zijn aan de hand van deze laatste versie. De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Commissie van de Verenigde Naties inzake Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL). Geautoriseerde vertalingen in 31 talen zijn beschikbaar van nationale afdelingen van het ICC.

Op 1 januari 2011 zijn de Incoterms 2010 ingegaan. Zie Fenedex

Afkortingen

Incoterms2010.jpg

Groep I

 • EXW Ex Works (named place)
 • FCA Free Carrier (named place)
 • CPT Carriage Paid To (named destination place)
 • CIP Carriage and Insurance Paid to (named destination place)
 • DAT Delivered at Terminal
 • DAP Delivered at Place
 • DDP Delivered Duty Paid (named destination place)

Groep II

 • FAS Free Alongside Ship (named loading port)
 • 
FOB Free On Board (named loading port) 

 • CFR Cost and Freight (named destination port)
 • 
CIF Cost, Insurance and Freight (named destination port)
Incoterms2010 2.jpg

Incoterms voor alle vervoersmodaliteiten

EXW

Ex Works - Af fabriek

De verkoper levert de goederen door ze in zijn bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek ...) ter beschikking te stellen van de koper. In deze incoterm heeft de verkoper de minste verantwoordelijkheid. Hij zorgt voor goederen met factuur (of EDI-bericht) en de minimale verpakking.

De koper is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van de verkoper tot de gewenste bestemming.

De koper is dus ook aansprakelijk voor het laden en voor de uitklaring (de procedures bij de douane).

In de praktijk wordt nog wel eens 'EXW loaded' vermeld bij de verkoopvoorwaarde, dit is echter geen Incoterm.

Gebruik als je als verkopende partij toch verpakt de goederen laadt en de vrachtbon opmaakt een term uit de F reeks, bijvoorbeeld FCA.

FCA

Free Carrier - Vrachtvrij tot vervoerder

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoersmaatschappij) zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus.

De verkoper levert de goederen - uitgeklaard - en draagt ze over aan de door de koper genoemde vervoerder op de plaats of het punt als overeengekomen. Indien er geen exact punt is afgesproken kan de verkoper binnen de plaats of het gebied als vastgesteld kiezen waar de overdracht van de aansprakelijkheid gebeurt.

CPT

Carriage Paid To - Vracht betaalt tot

betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd.

De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Deze term kan dienen voor elke vervoerwijzen, inclusief multimodaal vervoer.

In Nederland wordt de term ENF (Effectief Netto Franco) hier ook voor gebruikt.

CIP

Carriage and Insurance Paid To - Vracht en verzekering betaalt tot

betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CPT. Dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen.

Als extra verplichting geldt dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat CIP de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.

De term CIP verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

DAT

Delivered At Terminal - geleverd op terminal

Bij de regel DAT (Delivered At Terminal) vindt levering plaats door het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoermiddel.

DAP

Delivered At Place  - geleverd ter bestemming

Bij de regel DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost. Bij deze twee regels draagt de verkoper alle kosten en risico's die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming.

DDP

Delivered Duty Paid - Geleverd rechten betaald

betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De verkoper draagt de risico's en kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen.

Terwijl de EXW term de minimum verplichting van de verkoper behelst, geeft de DDP voorwaarde zijn maximum verplichting aan.

Indien de partijen willen dat de koper de goederen inklaart en de rechten betaalt, dient DDU te worden gebruikt.

Indien de partijen sommige van de bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (btw)) van de verplichtingen van de verkoper willen uitsluiten, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen: Franco inclusief rechten, exclusief btw ... (genoemde plaats van bestemming). De verkoper heeft hier de maximale verplichting : de overdracht van de risico's en de kosten gebeurt bij de levering aan de koper en hij staat ook in voor het lossen (tenzij anders bedongen).

Voor vervoer over zee en binnenwateren (Uitsluitend maritiem: Haven-haven)

FAS

Free Alongside Ship - Vrachtvrij langszij schip

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee - of binnen)schip met uitvoervergunning(op eigen kosten en risico) Vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico's van verlies of schade aan de goederen. De verkoper is verplicht de goederen uit te klaren.

Als extra verplichting geldt dat de koper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de verkoper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper sluit een verzekeringscontract af en de verkoper betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie FAS de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.

FOB (uitsluitend voor bulk)

Free on Board - Vrachvrij aan boord

De verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten. De verkoper moet opdraaien voor de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot over de reling van het schip.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen aan "eenmalig" boord van het schip zijn geplaatst in de genoemde verschepingshaven en betaald zijn. Als de goederen dus het dek hebben geraakt maar weer worden gelift en er gebeurt iets, dan is het vanaf dat moment voor risico van de koper!

Dit betekent dat vanaf dat punt de koper alle kosten en risico's draagt van verlies aan de goederen.

Vanaf INCO terms 2010: Goederen zijn pas "aan boord" wanneer de goederen conform geladen zijn "lashed and secured" en de kapitein getekend heeft voor ontvangst, m.a.w. het stuwingscertificaat in handen heeft.

CFR

Cost and Freight - Kostprijs en vracht

betekent dat de verkoper de kosten en transport moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

CIF

Cost, Insurance and Freight - Kostprijs, verzekering en vracht

betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CFR. Dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.

Als extra verplichting geldt dat de verkoper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekeringscontract af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIF verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

Deze incoterm wordt in de praktijk zeer veel toegepast, omdat ze de kosten en de risico's zeer goed verdeelt tussen de verschillende partijen.

VERVALLEN termen uit Incoterms 2000 (per 1-1-2011)

DAF

Delivered At Frontier - Franco grens

betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, uitgeklaard, in het genoemde punt aan de genoemde grens beschikbaar zijn gesteld, echter voor de douanegrens van het aangrenzende land. De term "grens" kan gebruikt worden voor elke grens inclusief die van het land van uitvoer. Derhalve is het van vitaal belang dat de betreffende grens nauwkeurig wordt omschreven door steeds de naam van het punt en de plaats in de voorwaarde te vermelden.

De term DAF is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook dienen voor elke andere vervoerwijze.

DES

Delivered Ex Ship - Franco af schip

betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, niet ingeklaard, ter beschikking van de koper zijn gesteld aan boord van het schip in de genoemde bestemmingshaven. De kosten en risico's verbonden aan het vervoer naar die bestemmingshaven komen volledig voor rekening van de verkoper.

De term DES kan alleen dienen voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

DEQ

Delivered Ex Quay - Franco af kade (inclusief rechten)

betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, niet ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico's en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de koper.

DDU

Delivered Duty Unpaid - Franco exclusief rechten

betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten en risico's verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en overige bij invoer verschuldigde officiële heffingen en van de kosten van de te vervullen douaneformaliteiten.

Indien de partijen wensen dat de verkoper de douaneformaliteiten vervult en de daaruit voortvloeiende kosten en risico's draagt, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen.

Indien de partijen sommige bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (btw)) onder de verplichtingen van de verkoper willen brengen, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen: Franco exclusief rechten, inclusief btw ... (overeengekomen bestemmingsplaats).

Video